Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
навиците Така ще славословя винаги Твоето име,
Като изпълнявам обреците си всеки ден.
Псалми 61:8
Окото ми чезне от скръб;
Господи, Тебе съм призовавал всеки ден,
Простирал съм към Тебе ръцете си.
Псалми 88:9
Седем пъти на ден Те хваля,
За Твоите праведни съдби.
Псалми 119:164
При все това те Ме търсят всеки ден
И желаят да учат пътищата Ми;
Като народ, който е извършил правда;
И не е оставил постановлението на своя Бог,
Те искат от Мене праведни постановления,
И желаят да се приближат при Бога.
Исая 58:2
А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си, и, като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред.
Даниил 6:10
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.
Деяния 17:11
награди Въздаде ми Господ според правдата ми;
Според чистотата на ръцете ми възнагради ме,
Псалми 18:20
Видял ли си човек трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Притчи 22:29
за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
Матей 6:4
Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.
Матей 16:27
Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.
Евреи 6:10
надеждата Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят,
Върху ония, които се надяват на Неговата милост,
Псалми 33:18
Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда;
На Тебе съм уповавал от младостта си.
Псалми 71:5
Може би ще послушат, и всеки ще се върне от нечестивия си път, за да се разкая за злото, което възнамерявам да им сторя поради лошите им дела.
Еремия 26:3
И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.
1Кор 13:13
Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.
1Кор 15:19
И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
Евреи 10:35
Павел апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда,
1Тим 1:1
Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.
1Пет 3:15
наизустяване на Словото В сърцето си опазих Твоето слово
За да не ти съгрешавам.
Псалми 119:11
и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.
Второзаконие 6:7-9
А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила.
Матей 22:29
и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.
2Тим 3:15
нарастването Не уповавайте на насилие,
И не се надявайте суетно на грабителство;
Богатство ако изникне, не прилепявайте към него сърцето си.
Псалми 62:10
Почитай Господа от имота си
И от първаците на всичкия доход.
Притчи 3:9
Защото ще има семе, както във време на мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си и небето ще дава росата си; и на останалите от тия люде ще дам да наследят всички тия неща.
Захария 8:12
И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Лука 12:15
А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда,
2Кор 9:10
И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките, както и ние преизобилваме към вас,
1Сол 3:12
насилието Господ изпитва праведния;
А душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.
Псалми 11:5
Ти си, който даваш велико избавление на царя Си,
И показваш милосърдие към помазаника Си,
Към Давида и към потомството му до века.
Псалми 18:50
Затова няма да те сполети никакво зло,
Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
Да те пазят във всичките ти пътища.
Псалми 91:10-11
Не завързвай приятелство с ядовит човек,
И не ходи с гневлив човек.
Притчи 22:24
Така казва Господ:
Извършвайте правосъдие и правда,
И отървавайте обрания от ръката на насилника;
Не онеправдавайте нито насилвайте
Чужденеца, сирачето и вдовицата,
И невинна кръв не проливайте на това място.
Еремия 22:3
Питаха го и военнослужещи, казвайки: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си.
Лука 3:14
настроенията Весело сърце прави засмяно лице,
А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
Притчи 15:13
За наскърбения всичките дни са зли
А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.
Притчи 15:15
Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия,
И който владее духа си - от завоевател на град.
Притчи 16:32
Веселото сърце е благотворно лекарство,
А унилият дух изсушава костите.
Притчи 17:22
По-добре да живее някой в пуста земя,
Нежели със свадлива жена и досада.
Притчи 21:19
Както един, който съблича дрехата си в студено време,
И както оцет на сода,
Така и оня, който пее песни на оскърбено сърце.
Притчи 25:20
Дето няма пророческо видение людете се разюздават,
А който пази закона е блажен.
Притчи 29:18
натиска Сине мой, ако грешните те прилъгват,
Да се не съгласиш.
Притчи 1:10
Сине мой, не ходи на пътя с тях,
Въздържай ногата си от пътеката им,
Притчи 1:15
Но не послушаха; а Манасия го подмами да вършат по-лошо от народите, които Господ погуби пред израилтяните.
4Цар 21:9
Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената, която почива на пазухата ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуси тайно, като рече: Да идем и да служим на други богове, - които нито ти си знаел, нито бащите ти, измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе, или далеч от тебе, от единия край на света до другия, да не се съгласиш с него нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш нито да го укриеш;
Второзаконие 13:6-8
Не завързвай приятелство с ядовит човек,
И не ходи с гневлив човек.
Притчи 22:24
Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".
1Кор 15:33
И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, - надявам се още, че и на вашите съвести сме познати.
2Кор 5:11
небето В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
Йоан 14:2-3
И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там); па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
Откровение 21:22-27
неблагодарността Размислих върху пътищата си,
И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.
Псалми 119:59
Гордостта предшествува погибелта,
И високоумието - падането.
Притчи 16:18
И като се обърна към жената, рече на Симона: Видиш ли тая жена? Влязох в къщата ти, и ти вода за нозете Ми не даде; а тя със сълзи обля нозете Ми, и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде; а тя, откак съм влязъл не е престанала да целува нозете Ми. Ти с масло не помаза главата Ми; а тя с миро помаза нозете Ми. Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове; (защото тя обикна много); а комуто малко се прощава той малко обича.
Лука 7:44-47
Вършете всичко без роптание и без препиране,
Филипяни 2:14
И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.
Колосяни 3:15
незнанието До толкова бях избезумял и не разбирах!
Бях като скот пред Тебе.
Псалми 73:22
Всичките му стражи са слепи, те са невежи;
Те всички са неми кучета, които не могат да лаят,
Които сънуват, лежат и обичат дрямане, -
Исая 56:10
Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.
Римляни 10:3
Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.
Римляни 11:25
Но ако някой не иска да признае, нека не признае.
1Кор 14:38
такъв първосвещеник, който може да състрадава с невежите и заблудилите, защото и сам той е обиколен с немощ,
Евреи 5:2
нелоялността Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми;
Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.
Псалми 101:7
Одумникът обхожда и открива тайните,
А верният духом потайва работата.
Притчи 11:13
Доверие към неверен човек, в усилно време,
Е като счупен зъб и изкълчена нога.
Притчи 25:19
И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Лука 16:12
А Симон Петър стоеше и се грееше; и рекоха му: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече казвайки: Не съм.
Йоан 18:25
непокорството но, ако не слушате Господния глас, а въставате против Господното повеление, тогава Господната ръка ще бъде против, вас, както беше против бащите ви.
1Цар 12:15
Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.
1Цар 15:23
Безумието е вързано в сърцето на детето,
Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.
Притчи 22:15
Бич за коня, юзда за осела
И тояга за гърба на безумните.
Притчи 26:3
Ако слушате драговолно,
Ще ядете благото на земята; Но ако откажете и се разбунтувате,
Ще бъдете изпоядени от нож,
Защото устата Господни изговориха това.
Исая 1:19-20
Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще те отпратя от лицето на земята! Тая година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа.
Еремия 28:16
непокорството Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.
1Цар 15:23
Ако слушате драговолно,
Ще ядете благото на земята; Но ако откажете и се разбунтувате,
Ще бъдете изпоядени от нож,
Защото устата Господни изговориха това.
Исая 1:19-20
Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще те отпратя от лицето на земята! Тая година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа.
Еремия 28:16
Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни.
Римляни 5:19
Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
Ефесяни 5:6
неразбирателствата Защото те са народ неразбран,
И няма в тях разум.
Второзаконие 32:28
И каза на човека: Ето,
Страх от Господа, туй е мъдрост,
И отдалечаване от злото, това е разум.
Йов 28:28
По-разумен съм от всичките си учители,
Защото се поучавам в Твоите свидетелства.
Псалми 119:99
Изясняването на Твоето слово просвещава,
Вразумява простите.
Псалми 119:130
Ще ходят ли двама заедно,
Ако не се съгласят?
Амос 3:3
Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
2Тим 2:7
несправедливостта Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее;
И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд.
Това е наследството на слугите Господни,
И правдата им е от Мене, казва Господ.
Исая 54:17
Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;
Матей 5:44
Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости му.
Лука 17:3
А като Го видяха главните свещеници и служители извикаха, казвайки: Разпни Го! разпни Го! Пилат им каза: Вземете Го вие и разпнете Го; защото аз не намирам вина в Него.
Йоан 19:6
Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
Римляни 8:28
Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.
2Тим 4:18
неуспехите Защото праведният ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.
Притчи 24:16
Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре;
Никога не ще допусне да се поклати праведният.
Псалми 55:22
И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,
Изедникът, пръгът, и лапачът,
Моята голяма войска, която пратих между вас.
Йоил 2:25
Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Един другиму теготите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.
Галатяни 6:1-2
Дойдете сега та да разискаме, казва Господ;
Ако са греховете ви като мораво,
Ще станат бели като сняг;
Ако са румени като червено,
Ще станат като бяла вълна.
Исая 1:18
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005