Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
даването Мнозина търсят благоволението на щедрия ,
И всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.
Притчи 19:6
И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!
Матей 7:11
Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.
Матей 10:8
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38
Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.
Деяния 20:35
Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.
2Кор 9:7
даренията Съберете помежду си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа; злато, сребро и мед,
Изход 35:5
Отдайте Господу славата дължима на името Му;
Принесете приноси и влезте в дворовете Му.
Псалми 96:8
Почитай Господа от имота си
И от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие,
И линовете ти ще се преливат с ново вино.
Притчи 3:9-10
Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете.
Обаче думате: В какво Те крадем?
В десетъците и в приносите. Вие сте наистина проклети,
Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете. Донесете всичките десетъци във влагалището,
За да има храна в дома Ми,
И опитайте Ме сега за това,
Казва Господ на Силите,
Дали не ще ви разкрия небесните отвори
Да излея благословение върху вас,
Тъй щото да не стига място за него.
Малахия 3:8-10
И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.
Матей 5:23-24
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38
демоничните сили И когато злият дух от Бога беше на Саула, Давид вземаше арфата и свиреше с ръката си; тогава Саул се освежаваше и ставаше му добре, и злият дух се оттеглюваше от него.
1Цар 16:23
А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;
Матей 8:16
И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак.
Лука 4:33-35
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.
1Йн 4:4
депресията И когато злият дух от Бога беше на Саула, Давид вземаше арфата и свиреше с ръката си; тогава Саул се освежаваше и ставаше му добре, и злият дух се оттеглюваше от него.
1Цар.16:23
Ще ми изявиш пътя на живота;
Пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
Отдясно на Тебе-всякога веселие.
Псалми 16:11
Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
Отлагано ожидане изнемощява сърцето,
А постигнатото желание е дърво на живот.
Притчи 13:12
Изцелява съкрушените в сърце
И превързва скърбите им.
Псалми 147:3
Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
Йоан 15:11
десетте заповеди Да нямаш други богове освен Мене.
Изход 20:3
Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди. Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Не убивай. Не прелюбодействувай. Не кради. Не свидетелствувай лъжливо против ближния си. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.
Изход 20:4-17
десятъци Всеки десетък от земята, било от посевите на земята, или от плода на дърветата, е Господен; свет е Господу.
Левит 27:30
И всеки десетък от черда и от стада, десетъкът от всичко що минава при преброяване под жезъла, да бъде свет на Господа.
Левит 27:32
Донесете всичките десетъци във влагалището,
За да има храна в дома Ми,
И опитайте Ме сега за това,
Казва Господ на Силите,
Дали не ще ви разкрия небесните отвори
Да излея благословение върху вас,
Тъй щото да не стига място за него.
Малахия 3:10
А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.
2Кор 9:6
деца и родители Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти, през всичките дни на живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците си;
Второзаконие 4:9
Ето, наследство от Господа са чадата,
И награда от него е плодът на утробата.
Псалми 127:3
Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си,
Са блажени след него.
Притчи 20:7
Безумието е вързано в сърцето на детето,
Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.
Притчи 22:15
Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа;
И голям ще бъде мирът на чадата ти.
Исая 54:13
И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.
Ефесяни 6:4
децата Възпитавай детето отрано в подходящия за него път,
И не ще се отклони от него, дори когато остарее.
Притчи 22:6
Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
Второзаконие 6:6-7
Ето, наследство от Господа са чадата,
И награда от него е плодът на утробата. Както са стрелите в ръката на силния,
Така са чадата на младостта. Блазе на оня човек,
Който е напълнил тула си с тях!
Такива няма да се посрамят,
Когато говорят с неприятелите си в градската порта.
Псалми 127:3-5
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание), "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята". И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.
Ефесяни 6:1-4
дипломацията Мек отговор отклонява от ярост,
А оскърбителната дума възбужда гняв.
Притчи 15:1
Благият език е дърво на живот,
А извратеността в него съкрушава духа.
Притчи 15:4
Да отговаря някой преди да чуе,
Е безумие и позор за него.
Притчи 18:13
Смърт и живот има в силата на езика,
И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
Притчи 18:21
Чрез въздържаност се склонява управител,
И мек език троши кости.
Притчи 25:15
Безумният изригва целия си гняв,
А мъдрият го задържа и укротява.
Притчи 29:11
Молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.
1Сол 5:14
дисциплината Възпитавай детето отрано в подходящия за него път,
И не ще се отклони от него, дори когато остарее.
Притчи 22:6
Безумието е вързано в сърцето на детето,
Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.
Притчи 22:15
Господи, наказвай ме, но с мярка,
Не в гнева Си, да не би да ме довършиш.
Еремия 10:24
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога.
Римляни 13:1
(защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?)
1Тим 3:5
Защото Господ наказва този, когото люби,
И бие всеки син, когото приема", Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.
Евреи 12:6-8
добродетелите Послушайте, защото ще говоря хубави неща.
И ще отворя устните си да произнеса правото.
Притчи 8:6
Праведният води ближния си,
А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.
Притчи 12:26
Който щади думите си е умен,
И търпеливият човек е благоразумен.
Притчи 17:27
Както северният вятър произвежда дъжд,
Така и тайно одумващият език - разгневено лице.
Притчи 25:23
Когато праведните са на власт, людете се радват;
Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.
Притчи 28:30
В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.
Даниил 6:3
доверието Едни споменават колесници, а други коне;
Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог.
Псалми 20:7
На Бога уповавам; няма да се боя;
Какво ще ми стори човек?
Псалми 56:11
По-добре да се надява някой на Господа,
А не да уповава на човека. По-добре да се надява някой на Господа,
А не да уповава на князе.
Псалми 118:8-9
Не уповавайте на князе,
Нито на човешки син, в когото няма помощ.
Псалми 146:3
Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.
Притчи 3:5-6
Който уповава на своето си сърце е безумен,
А който ходи разумно, той ще се избави.
Притчи 28:26
дома Всяка мъдра жена съгражда дома си,
А безумната го събаря със собствените си ръце.
Притчи 14:1
Къщата на нечестивите ще се събори,
Но шатърът на праведните ще благоденствува.
Притчи 14:11
В дома на праведния има голямо изобилие,
А в доходите на нечестивия има загриженост.
Притчи 15:6
По-добре сух залък и мир с него,
Нежели къща пълна с пирования и разпра с тях.
Притчи 17:1
Не пожелавай вкусните му ястия,
Защото те са примамливи гозби. Не се старай да придобиеш богатство,
Остави се от тая си мисъл.
Притчи 23:3-4
Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? - тогава ще ограби къщата му.
Матей 12:29
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,
Тит 3:5
думите Всеки ден изкривяват думите ми;
Всичките им помисли са за зло против мене.
Псалми 56:5
Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож,
А езикът на мъдрите докарва здраве.
Притчи 12:18
Праведните устни са благоприятни на царете,
И те обичат онзи, който говори право.
Притчи 16:13
Благите думи са медена пита,
Сладост на душата и здраве на костите.
Притчи 16:24
Видял ли си човек прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
Притчи 29:20
Думите из устата на мъдрия са благодатни;
А устните на безумния ще погълнат самия него;
Еклисиаст 10:12
Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
Яков 3:2
думите Смърт и живот има в силата на езика,
И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
Притчи 18:21
Благите думи са медена пита,
Сладост на душата и здраве на костите.
Притчи 16:24
Благият език е дърво на живот,
А извратеността в него съкрушава духа.
Притчи 15:4
Който въздържа устата си и езика си
Опазва душата си от смущения.
Притчи 21:23
духа на объркване И Господ му рече: Как? А той каза: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: Примамвай го, още и ще сполучиш; излез, стори така.
3Цар 22:22
А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,
1Тим 4:1
Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
2Тим 2:15
Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.
1Йн 4:6
И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там); па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
Откровение 21:23-27
духовността Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското; а тия, които са духовни - за духовното.
Римляни 8:5
Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.
Римляни 8:9
дълга Защото Господ твоят Бог ще те благославя според както ти се обеща; и ще заемеш на много народи, но няма да вземаш на заем; и ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе.
Второзаконие 15:6
Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.
Второзаконие 28:12
Нечестивият взема на заем, и не отплаща;
А праведният постъпва благо и дава.
Псалми 37:21
Богатият властвува над сиромасите,
И който взема на заем е слуга на заемодавеца.
Притчи 22:7
Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.
Римляни 13:8
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
Филипяни 4:19
Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.
3Йн 1:2
дълготърпението Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен,
Дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност.
Псалми 86:15
А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?
Лука 18:7
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,
Галатяни 5:22
Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.
2Тим 2:4
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
2Пет 3:9
дълготърпението които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода.
1Пет 3:20
Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?
Римляни 2:4
с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов,
2Кор 6:6
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,
Галатяни 5:22
със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,
Ефесяни 4:2
Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.
1Тим 1:16
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005