Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
завета Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил; защото Господ твоят Бог е огън пояждащ, Бог ревнив.
Второзаконие 4:23-24
Ти каза: Направил съм завет с избрания Си,
Заклел съм се на слугата Си Давида, казвайки:
Псалми 89:3
Няма да наруша завета Си,
Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.
Псалми 89:34
Ако чадата ти опазят Моя завет
И Моите свидетелства, на които ще ги науча,
То и техните чада ще седят за винаги на престола ти.
Псалми 132:12
Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
Матей 18:18-19
зависимостта Бог не е човек та да лъже,
Нито човешки син та да се разкае;
Той каза, и няма ли да извърши?
Той говори, и няма ли да го тури в действие?
Числа 23:19
Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта;
Но кой може да намери верен човек?
Притчи 20:6
Видял ли си човек трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Притчи 22:29
Доверие към неверен човек, в усилно време,
Е като счупен зъб и изкълчена нога.
Притчи 25:19
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
Матей 25:21
При туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки да се намери верен.
1Кор 4:2
И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
2Тим 2:2
завистта Той придоби овци, придоби и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха;
Битие 26:14
Тихо сърце е живот на тялото,
А разяреността е гнилост на костите.
Притчи 14:30
Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
Но кой може да устои пред завистта?
Притчи 27:4
Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело,
Че поради него на човека завижда ближния му.
И това е суета и гонене на вятър.
Еклисиаст 4:4
изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;
Римляни 1:29
Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?
1Кор 3:3
И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване,
1Пет 2:1
завръщането Защото така каза Господ Иеова, Светият Израилев:
Чрез завръщане и почиване ще се избавите,
В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви;
Но вие не искахте това;
Исая 30:15
завръщането на Христос А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
Матей 25:31
Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите. А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
Матей 24:27-39
в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
1Кор 15:52
загубата Облегни се на Господа, и чакай Него;
Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си
Като извършва подлости.
Псалми 37:7
Стъпките на човека се оправят от Господа;
И Неговото благоволение е в пътя Му.
Псалми 37:23
Дори крадецът не се пропуска ненаказан,
Даже
ако краде да насити душата си, когато е гладен; И ако се хване, той трябва да възвърне седмократно,
Трябва да даде целия имот на къщата си.
Притчи 6:30-31
И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,
Изедникът, пръгът, и лапачът,
Моята голяма войска, която пратих между вас.
Йоил 2:25
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.
Йоан 10:10
задоволеността Много мир имат ония, които обичат Твоя закон,
И за тях няма спънки та да се препъват.
Псалми 119:165
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.
Матей 6:33-34
Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.
Филипяни 4:11
а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.
1Тим 6:8
А благочестието със задоволство е голяма печалба;
1Тим 6:6
Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";
Евреи 13:5
заемите Защото Господ твоят Бог ще те благославя според както ти се обеща; и ще заемеш на много народи, но няма да вземаш на заем; и ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе.
Второзаконие 15:6
Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.
Второзаконие 28:12
Нечестивият взема на заем, и не отплаща;
А праведният постъпва благо и дава.
Псалми 37:21
За да направя да наследят имот тия, които ме любят,
И за да напълня съкровищницата им.
Притчи 8:21
Богатият властвува над сиромасите,
И който взема на заем е слуга на заемодавеца.
Притчи 22:7
Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.
Римляни 13:8
заетостта Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог;
Ще се възвиша между народите,
Ще се възвиша на земята.
Псалми 46:10
И казва: По-добре една пълна шепа със спокойствие,
Отколкото две пълни шепи с труд и гонене на вятър.
Еклисиаст 4:6
И рече им: Дойдете вие сами на уединено място насаме и починете си малко. Защото мнозина дохождаха и отиваха; и нямаха време нито да ядат. И отидоха с ладията на уединено място на саме.
Марк 6:31-32
Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.
Лука 10:41-42
Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка †. Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.
Евреи 4:9-11
законът Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех †.
ИН 1:8
Законът на неговия Бог е в сърцето му;
Стъпките му няма да се подхлъзнат,
Псалми 37:31
запомнянето Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.
Битие 9:16
та да помните и изпълнявате всичките Ми заповеди, и да бъдете свети на вашия Бог.
Числа 15:40
Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.
Второзаконие 8:18
Спомням си древните дни,
Размишлявам за всичките Твои дела,
Поучавам се в творенията на ръцете Ти.
Псалми 143:5
И помни Създателя си в дните на младостта си,
Преди да дойдат дните на злото,
И стигнат годините, когато ще речеш: Нямам наслада от тях, -
Еклисиаст 12:1
Не си спомняйте предишните неща,
Нито мислете за древните събития.
Исая 43:18
Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].
Колосяни 4:18
застъпничеството И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих.
Езекиил 22:30
Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
Матей 18:18-19
Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;
Римляни 8:26
Непрестанно се молете.
1Сол 5:17
Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.
Евреи 7:25
застъпничеството Тогава Авраам рече: Да се не разгневи Господ и аз ще продумам пак, само тоя път. Може да се намерят там десет. И той каза: Заради десетте няма да го погубя. А като престана да говори с Авраама Господ си отиде; а Авраам се върна на мястото си.
Битие 18:32-33
И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?
Лука 18:6-7
здравето Изцелява съкрушените в сърце
И превързва скърбите им.
Псалми 147:3
Не мисли себе си за мъдър;
Бой се от Господа, и отклонявай се от зло; Това ще бъде здраве за тялото ти
И влага за костите ти.
Притчи 3:7-8
Сине мой, внимавай на думите ми,
Приклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си; Защото те са живот за тия, които ги намират,
И здраве за цялата им снага.
Притчи 4:20-22
Благите думи са медена пита,
Сладост на душата и здраве на костите.
Притчи 16:24
Защото ще ти възстановя здравето,
И ще те изцеля от раните ти, казва Господ,
Понеже те нарекох отхвърлен, и казаха:
Това е Сион, за когото никой не го е грижа.
Еремия 30:17
знанието Страх от Господа е начало на † мъдростта;
Но безумните презират мъдростта и поуката.
Притчи 1:7
Ако призовеш благоразумието,
И издигнеш гласа си към разума, Ако го потърсиш като сребро,
И го подириш като скрити съкровища, Тогава ще разбереш страха от Господа,
И ще намериш познанието за Бога. Защото Господ дава мъдрост,
из устата Му излизат знание и разум.
Притчи 2:3-6
Приемете поуката ми, а не сребро,
И по-добре знание, нежели избрано злато.
Притчи 8:10
Мъдрите запазват знанието,
А устата на безумния са близка погибел.
Притчи 10:14
Който щади думите си е умен,
И търпеливият човек е благоразумен.
Притчи 17:27
Людете Ми загинаха от нямане знание;
Понеже ти отхвърли знанието,
То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш;
Понеже ти забрави закона на твоя Бог,
То и Аз ще забравя твоите чада.
Осия 4:6
зодиите И премахна идолопоклонническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тия, които кадяха на Ваала, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество.
4Цар 23:5
Тогава царят прати, та събраха при него всичките Юдови и ерусалимски старейшини. И царят възлезе в Господния дом, и с него всичките Юдови мъже и всичките ерусалимски жители, - свещениците, пророците и всичките люде от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на завета, която се намери в Господния дом. И царят застана до стълба, та направи завет пред Господа да следва Господа, да пази заповедите Му и заявленията Му, и повеленията Му с цялото си сърце и с цялата си душа, та да изпълняват думите на тоя завет, които са написани в тая книга. И всичките люде потвърдиха завета. Тогава царят заповяда на първосвещеник Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят из Господния храм всичките вещи направени за Ваала, за ашерата и за цялото небесно множество; и изгори ги вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил. И премахна идолопоклонническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тия, които кадяха на Ваала, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество.
4Цар 23:1-5
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005