Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
идеите Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието,
И издирвам знание на умни мисли.
Притчи 8:12
И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
Когато се отклонявате на дясно
И когато се отклонявате на ляво,
Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.
Исая 30:21
От шума на метежа племената побягнаха;
От Твоето издигане народите се разпръснаха.
Исая 33:3
Ето, Аз ще направя ново нещо;
Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него?
Да! ще направя път в пустинята,
И реки в безводната земя.
Исая 43:19
Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина,
И богатства скрити в скривалища,
За да познаеш, че Аз съм Господ,
Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти.
Исая 45:3
Това ти си чул; виж всичко това;
И вие, не ще ли го вие прогласите?
От сега ти изявявам нови неща,
Дори скрити, които ти не си знаел. Те сега станаха, а не отдавна,
И преди този ден нито си слушал за тях,
Да не би да речеш: Ето, аз знаех това.
Исая 48:6-7
изборите Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;
Второзаконие 30:19
Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите, - на боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу.
Исус Навиев 24:15
Нека си изберем правото
Та да знаем помежду си доброто.
Йов 34:4
Ако слушате драговолно,
Ще ядете благото на земята; Но ако откажете и се разбунтувате,
Ще бъдете изпоядени от нож,
Защото устата Господни изговориха това.
Исая 1:19-20
И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
Когато се отклонявате на дясно
И когато се отклонявате на ляво,
Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.
Исая 30:21
издържането Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.
Неемия 8:10
Мъдрият човек е силен,
И човек със знание се укрепява в сила,
Притчи 24:5
Защото праведният ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.
Притчи 24:16
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.
Исая 40:31
Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.
Матей 10:22
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят.
Яков 1:12
Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.
Откровение 21:7
изкусителните духове да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.
2Кор 2:11
И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.
2Кор 11:14-15
А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,
1Тим 4:1
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.
1Йн 4:1
защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
Откровение 16:14
изкушенията В сърцето си опазих Твоето слово
За да не ти съгрешавам.
Псалми 119:11
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
1Кор 10:13
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
Ефесяни 6:11
А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
Ефесяни 6:16
Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,
Яков 1:2
И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.
Яков 4:7
то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,
2Пет 2:9
измамата Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.
Лука 12:2
Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
Ефесяни 5:6
Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,
Тит 1:10
И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.
Евреи 4:13
И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Откровение 12:9
изобилието (Господ Бог на бащите ви да ви умножи хиляда пъти повече отколкото сте сега, и да ви благослови според както ви е обещал!)
Второзаконие 1:11
И Господ твоят Бог в благост ще те направи да изобилваш във всичките дела на ръцете ти, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в рожбите на земята ти; защото Господ пак ще се зарадва за тебе да ти струва добро, както се е зарадвал на бащите ти,
Второзаконие 30:9
Праведният ще цъфти като палма,
Ще расте като кедър в Ливан;
Псалми 92:12
Донесете всичките десетъци във влагалището,
За да има храна в дома Ми,
И опитайте Ме сега за това,
Казва Господ на Силите,
Дали не ще ви разкрия небесните отвори
Да излея благословение върху вас,
Тъй щото да не стига място за него.
Малахия 3:10
изобличението Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази.
Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.
Притчи 9:8
Който внимава на изобличението е по пътя към живот;
А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.
Притчи 10:17
Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука,
А който внимава на изобличение ще бъде почитан.
Притчи 13:18
Безумният презира поуката на баща си,
Но който внимава в изобличението, е благоразумен.
Притчи 15:5
Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя;
И който мрази изобличение ще умре.
Притчи 15:10
Ухо, което слуша животворното изобличение,
Ще пребивава между мъдрите. Който отхвърля поуката презира своята си душа,
А който слуша изобличението придобива разум.
Притчи 15:31-32
Наказвай сина си, и той ще те успокои,
Да! ще даде наслада на душата ти.
Притчи 29:17
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
2Тим 3:16
изпитанията Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Филипяни 4:13
Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.
2Тим 2:3
Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова , и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.
Яков 5:11
с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;
1Пет 1:7
Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.
1Пет 4:12-13
изповедта Защото, ако му съм се похвалил малко с вас, не се засрамих; но както всичко, що ви говорихме, беше истинно, така и похвалата ни с вас пред Тита излезе истинска.
2Кор 7:14
Смърт и живот има в силата на езика,
И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
Притчи 18:21
Който крие престъпленията си няма да успее,
А който ги изповяда и оставя ще намери милост.
Притчи 28:13
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.
Римляни 10:10
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
1Йн 1:9
изучаване на Библията А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
Матей 4:4
Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,
Йоан 5:39
Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.
Римляни 15:4
И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
2Тим 2:2
Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
2Тим 2:15
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
2Тим 3:16-17
изцелението Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.
Изход 15:26
Защото Господ Бог е слънце и щит;
Господ ще даде благодат и слава;
Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.
Псалми 84:11
Не скривай лицето Си от мене;
В деня на утеснението ми приклони ухото Си към мене;
В деня, когато Те призова, послушай ме незабавно. Защото дните ми изчезват като дим,
И костите ми изгарят като огнище.
Псалми 102:2-3
Защото ще ти възстановя здравето,
И ще те изцеля от раните ти, казва Господ,
Понеже те нарекох отхвърлен, и казаха:
Това е Сион, за когото никой не го е грижа.
Еремия 30:17
именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.
Деяния 10:38
интегритета Блазе на човека, който показва милост и дава на заем;
Ще поддържа делото си в съда.
Псалми 112:5
Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги,
А лъжливият език ще трае за минута.
Притчи 12:19
Лъжливите устни са мерзост Господу,
А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.
Притчи 12:22
Праведният мрази лъжата,
А нечестивият постъпва подло и срамно.
Притчи 13:5
Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си,
Са блажени след него.
Притчи 20:7
За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство,
И благоволение е по-добро от сребро и злато.
Притчи 22:1
Не бивай свидетел против ближния си без причина,
Нито мами с устните си.
Притчи 24:28
истината Твоята правда е вечна правда;
И законът Ти е истина.
Псалми 119:142
Ти си близо, Господи;
И всички Твои заповеди са истина.
Псалми 119:151
Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
Йоан 14:6
А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
Йоан 16:13
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
Йоан 17:17
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005