Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
убежденията А като се молеше Ездра и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, събра се при него от Израиля едно много голямо множество мъже, жени и деца; защото людете плачеха много горчиво.
Ездра 10:1
И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше. А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;
Лука 15:16-18
И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш.
Деяния 9:4-6
уважението И Господ каза на Моисея: Вземи при себе си Исуса Навиевия син, човек в когото е Духът, и положи на него ръката си;
Числа 27:18
И възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израилтяни.
Числа 27:20
Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденствуваш на земята, която Господ твоят Бог ти дава.
Второзаконие 5:16
Затова Господ Израилевият Бог каза: Аз наистина думах, че твоят дом и домът на баща ти щяха да ходят пред Мене до века; но сега Господ казва: Далеч от Мене! защото ония, които славят Мене, тях ще прославя Аз, а ония, които Ме презират, ще бъдат презрени.
1Цар 2:30
За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство,
И благоволение е по-добро от сребро и злато.
Притчи 22:1
И съблазняваха се в Него. А Исус им рече: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина и в своя дом.
Матей 13:57
увереността (По слав. 26). Давидов псалом.
Господ е светлина моя и избавител мой;
От кого ще се боя?
Господ е сила на живота ми;
От кого ще се уплаша?
Псалми 27:1
По-добре да се надява някой на Господа,
А не да уповава на човека.
Псалми 118:8
Защото Господ ще бъде твое упование,
И ще опази ногата ти да се не хване.
Притчи 3:26
Ето, на дланите Си съм те врязал;
Твоите стени са винаги пред Мене.
Исая 49:16
като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.
Филипяни 1:6
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Филипяни 4:13
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.
1Йн 4:4
умората Защо си отпаднала душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя
За помощта от лицето Му.
Псалми 42:5
Защото праведният ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.
Притчи 24:16
Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.
Даниил 7:25
И рече им: Дойдете вие сами на уединено място насаме и починете си малко. Защото мнозина дохождаха и отиваха; и нямаха време нито да ядат. И отидоха с ладията на уединено място на саме.
Марк 6:31-32
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
умората То е знак между Мене и израилтяните за винаги; защото в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои.
Изход 31:17
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.
Исая 40:31
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.
Матей 11:28-30
И рече им: Дойдете вие сами на уединено място насаме и починете си малко. Защото мнозина дохождаха и отиваха; и нямаха време нито да ядат.
Марк 6:31
Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка †.
Евреи 4:9
унищоженията Не си спомняйте предишните неща,
Нито мислете за древните събития.
Исая 43:18
Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш.
ИН 1:7
От лош слух не ще се бои;
Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.
Псалми 112:7
Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.
Матей 5:29
А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Лука 9:62
Помнете Лотовата жена.
Лука 17:32
усмотрението Блазе на човека, който показва милост и дава на заем;
Ще поддържа делото си в съда.
Псалми 112:5
Разсъждение ще те пази,
Благоразумие ще те закриля,
Притчи 2:11
За да опазиш разсъдливост,
И устните ти да пазят знание.
Притчи 5:2
Както е златна халка на носа на свиня,
Така е красивата, но безразсъдна жена.
Притчи 11:22
Благоразумието на човека възпира гнева му,
И слава е за него да се не взира в престъпление.
Притчи 19:11
Който въздържа устата си и езика си
Опазва душата си от смущения.
Притчи 21:23
Видял ли си човек прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
Притчи 29:20
Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;
Яков 1:19
Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
Яков 3:2
успеха Но той ми каза: Господ, пред Когото ходя, ще изпрати ангела Си с тебе и ще направи пътуването ти успешно; и ще вземеш жена за сина ми от рода ми и от бащиния ми дом.
Битие 24:40
Пазете, прочее, думите на тоя завет и изпълнявайте ги, за да успявате във всичко що правите.
Второзаконие 29:9
Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да имаш добър успех †.
ИН 1:7-8
Молитствувайте за мира на Ерусалим;
Нека благоденствуват ония, които те обичат!
Псалми 122:6
успеха Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех †.
ИН 1:8
Да възклицават и да се зарадват
Ония, които благоприятствуват на правото ми дело,
И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.
Псалми 35:27
Дето няма съвещание намеренията се осуетяват,
А в множеството на съветниците те се утвърждават.
Притчи 15:22
Така казва Господ Изкупителят ти, Светият Израилев:
Аз съм Господ твоят Бог,
Който те учи за ползата ти,
Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.
Исая 48:17
Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.
Яков 1:5
ученичеството И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
Матей 4:19-20
Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.
Лука 9:23
А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Лука 9:62
Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;
Йоан 8:31
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Йоан 13:35
В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.
Йоан 15:8
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005